(How to trade) How to find the best entry with combination of QUICKSILVER and 2STOCH KENVIN

Bộ đôi công cụ hoàn hảo giúp bạn tìm điểm vào lệnh tối ưu và hiệu quả nhất trong hệ thống giao dịch K-Travis.

Đây là một minh họa cho một cú BUY hoàn hảo với GU khung M15 chiều hôm qua :

Để thỏa mãn điểm vào lệnh đẹp này ta phải đảm bảo được 2 điều kiện: